Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. ALGEMEEN.
Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van de rijopleiding categorie B en de daarbij behorende CBR/ BNOR praktijkexamens. Zij zijn van toepassing op rij-instructeurs die bij De Rijbewijscoach de rijopleiding verzorgen.

ARTIKEL 2. VERPLICHTINGEN VAN DE AUTORIJSCHOOL.
1. Rij-instructie wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de voorschriften van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
2. De cursist krijgt zoveel mogelijk les van dezelfde instructeur.
3. De tijdsduur van de te geven rijles, zoals aangegeven in de lesovereenkomst, wordt volledig benut voor het geven van rij-instructies.
4. De cursist die via de rijschool het examen heeft aangevraagd, heeft beschikking over hetzelfde les(motor)rijtuig als waarin hij/ zij de rij-instructie heeft gekregen. Bij noodzaak wordt er een vervangend motorrijtuig van hetzelfde of gelijkwaardige type geregeld.
5. De cursist heeft de mogelijkheid een proefles af te leggen.
6. De genoemde proefles kost hetzelfde als een gewone les, indien er voor een pakket wordt gekozen is de proefles gratis.
7. De rijschool heeft een rijschoolpolis afgesloten.

ARTIKEL 3. VERPLICHTINGEN VAN DE CURSIST.
1. De cursist dient zich te houden de afgesproken datum, tijd en plaats. Voor de rij-instructeur wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen.
2. Bij niet nakomen van een afgesproken rijles zonder tijdige afzegging, wordt de volledige lesprijs in rekening gebracht dan wel een les worden afgeschreven van het afgenomen pakket.
3. Verhindering van de afgesproken rijles dient minimaal 24 uur van tevoren, telefonisch aan de rij-instructeur te worden gemeld. (zondagen, alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend) Afmelden via email, SMS en/of een berichtenservice is enkel rechtsgeldig indien de instructeur het bericht tijdig heeft ontvangen, gelezen en daarop heeft geantwoord. 
4. De cursist dient alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
5. Ook dient het lesschema (in overleg met rij-instructeur) over het aantal te volgen rijlessen per week tot de datum van het rijexamen te worden nageleefd.

ARTIKEL 4. BETALINGSREGELING.
1. De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag van de rijopleiding voor de afgesproken datum te voldoen.
2. De betaling gaat per overmaking van bank of giro aan de rijschool of contant.
3. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. De cursist heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst te ontbinden van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijsverhoging.
4. De cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan de rij-instructeur is voldaan, zonder dat enige aanmaning vereist is.
5. Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken. Hier zal dan een boete voor worden opgelegd door de rijschool a  € 15,- per factuur.
6. Bij betaling in termijnen zal per termijn € 7,50 administratiekosten in rekening worden gebracht. Dit geldt tevens voor facturering achteraf van losse lessen, per 5 lessen of per 10 lessen.

ARTIKEL 5. RIJOPLEIDING.
De rijopleiding omvat rijlessen:
Gegeven door bevoegde rij-instructeurs, met een tijdsduur van minimaal 60 minuten, die volledig worden benutvoor het geven van rij-instructie, voor cursisten die bevoegd zijn om te rijden, voor cursisten van 16,5 jaar en ouder.

ARTIKEL 6. PRAKTIJKEXAMEN.
1.Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld, is de rijschool niet verantwoordelijk voor de gemaakte kosten van eventuele extra rijlessen.
2. De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/ zij het praktijkexamen niet kan afleggen, doordat
a. de cursist vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/ zij dit d.m.v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan de rijschool kan aantonen. Wel moet dan     € 16,50 annuleringskosten aan het CBR worden betaald.
b. een familielid tot en met de tweede graad van de cursist of van de rij-instructeur is overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt begraven.
c. het lesvoertuig of een ander lesvoertuig op het praktijkexamen niet ter beschikking is. Artikel 6.2.C komt te vervallen indien de rijschool een vervangend lesvoertuig kan aanbieden.
d. het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. De rijschool zorgt er in dit geval voor dat zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd.
3. Voor een spoed praktijkexamen voor studie, werk of vertrek naar het buitenland brengt de Rijschool €25,- administratiekosten in rekening. Indien de rijschool voor de cursist het praktijkexamen heeft gereserveerd dient hij/ zij zelf voor de benodigde documenten zorg te dragen.
4. Op alle diensten geleverd door het CBR gelden de algemene voorwaarden van het CBR. Deze zijn te vinden op de website www.cbr.nl.

ARTIKEL 7. EXAMENGELD.
Bij aanvraag van het praktijkexamen dient het examengeld overgemaakt te zijn op de rekening van de Rijschool of contant te zijn voldaan.

ARTIKEL 8. EXAMENGARANTIE.
Niet van toepassing.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID.
1. De cursist is niet aansprakelijk voor schade aan derden als gevolg van botsing, aan- of overrijding tijdens de proefles, rijles en het praktijkexamen.
2. De rijschool is niet aansprakelijk voor schades die het gevolg zijn opzet en/ of grove schuld van de cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
3. De rijschool is niet aansprakelijk voor boetes en/of andere financiële consequenties indien de cursist, ondanks zijn/ haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.
4. De rijschool is niet aansprakelijk voor verkeersboetes en/of andere financiële consequenties indien de cursist opzettelijk de aanwijzingen van de instructeur negeert.

ARTIKEL 10. BEËINDIGING RIJOPLEIDING.
1. Indien de rijschool haar verplichtingen niet nakomt kan de cursist zonder kosten stoppen met de rijopleiding. De rijschool zal het verrekenbare tegoed binnen 14 dagen aan de cursist betalen.
2. De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen om dusdanig dringende reden(en) dat van hem/ haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding te continueren. De rijschool zal in dit geval het tegoed minus betaalde examengelden en administratiekosten binnen 14 dagen aan de cursist betalen.
3. Coachpakketten of vooruitbetaalde lessen en/of examens danwel tussentijdse toetsen, verliezen hun geldigheid een jaar na de laatst afgenomen les.

ARTIKEL 11. KLACHTENREGELING.
1. De cursist kan indien er geschillen ontstaan tussen hem/ haar en de rij-instructeur een beroep doen op de bemiddeling door de rijschool.
2. Het beroep op bemiddeling kan direct telefonisch aan de Rijschool worden gemeld of schriftelijk worden gedaan binnen 7 dagen nadat het geschil is ontstaan.
3. Indien bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing leidt, wordt het geschil aan de rechter voor gelegd.
4. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.